แสดงรายละเอียดข่าวAoyama Gakuin University Spring 2020 (IPJS) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562)

Aoyama Gakuin University Spring 2020 (IPJS) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Aoyama Gakuin University Spring 2020 (IPJS) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562)

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา

- ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5) หรือภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5 / TOEFL iBT 68 หรือเทียบเท่า)
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน International Program for Japan Studies (IPJS) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
- โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/ipjs
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1778

และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

ทั้งนี้กรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและจัดส่งเอกสารให้ Aoyama Gakuin University ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ