แสดงรายละเอียดข่าวKanazawa University 2020 – 2021 (KUEP) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562)

Kanazawa University 2020 – 2021 (KUEP) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kanazawa University 2020 – 2021 (KUEP) (หมดเขตรับสมัคร 18 ตุลาคม 2562)

Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนKanazawa University Exchange Program (KUEP)

- เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
- โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ
- นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ด้วย

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/Guidelines_2020_EN2.pdf

Required Documents : http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/

ทั้งนี้ กรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ