แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ให้นักศึกษามารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศ ให้นักศึกษามารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ให้นักศึกษามารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศ ให้นักศึกษามารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการออกพื้นที่ศึกษาฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการออกพื้นที่ศึกษาฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะในวัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ออกเดินทางเวลา 07.00 น. จากคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์เอกสารแนบ หรือมารับหนังสืออนุญาตผู้ปกครองได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ