แสดงรายละเอียดข่าวตราสัญลักษณ์ ๕๕ ปี มช.

ตราสัญลักษณ์ ๕๕ ปี มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตราสัญลักษณ์ ๕๕ ปี มช.

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๕ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชน การจัดทําของที่ระลึกในวาระครบ ๕๕ ปี การจัดงานคืนสู่เหย้า ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยคณะและหน่วยงาน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญคณะและส่วนงาน Download ตราสัญลักษณ์ ๕๕ ปี มช. เพื่อใช้งานร่วมกับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นทางการ และตราสัญลักษณ์หลักของคณะและหน่วยงาน ได้ที่ Website: https://prcmu.cmu.ac.th/download.php ทั้งนี้ หากคณะและหน่วยงานใดมีความประสงค์จะนําตราสัญลักษณ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้ติดต่อขออนุญาต มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงได้ที่ มูลนิธิพัฒนามหาวิยาลัยเชียงใหม่ และขอความอนุเคราะห์คณะ และส่วนงาน ส่งกิจกรรมในวาระครบรอบ ๕๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่วนงานของท่านได้จัดขึ้น มายังโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมกิจกรรมสําหรับประชาสัมพันธ์ งานดังกล่าวต่อไป โดยมอบหมายให้ นางสายฝน จัตุรัตน์ โทรศัพท์ ๔๒๖๒๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล) ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทําวีดิโอและประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ