แสดงรายละเอียดข่าวKansai University Spring 2020 (หมดเขต 8 ตุลาคม2562)

Kansai University Spring 2020 (หมดเขต 8 ตุลาคม2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kansai University Spring 2020 (หมดเขต 8 ตุลาคม2562)

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1769

โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ