แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177103 ตอน 002 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ยกเลิกการสอนชดเชย วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ก.ย. 62 เวลา 16.30-18.00 น. RB 5102

และให้มาเรียนตามวันและเวลาในตารางปกติ วัน พฤหัสบดี เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ