แสดงรายละเอียดข่าวการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)และการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ครั้งที่ 3

การอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)และการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)และการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ครั้งที่ 3

การอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ครั้งที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ของคณะนิติศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจการเกิดอัคคีภัย ภายในอาคารคณะนิติศาสตร์

(สำหรับบุคลากรของคณะนิติศาสตร์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ เวลา 13.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ