แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 Exchange Program at Chonnam National University (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562)

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 Exchange Program at Chonnam National University (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 Exchange Program at Chonnam National University (หมดเขต 25 ตุลาคม 2562)

Chonnam National University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 Exchange Program at Chonnam National University

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan
2. Recommendation Letter
3. Official Transcript
4. Certificate of Enrollment
5. Photo Copy of Passport
6. Passport Photo

หมดเขตเสนอชื่อถึง Chonnam National University ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteId=international&menuUIType=tab และศึกษารายละเอียดกระบวนวิชาที่เปิดสอนได้ที่ http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=18548&siteId=international&menuUIType=tab
หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ