แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2020 Spring Entry ISEPTUFS

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2020 Spring Entry ISEPTUFS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2020 Spring Entry ISEPTUFS

Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2020 Spring Entry ISEPTUFS สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ระยะเวลา: เดือนเมษายน – กันยายน 2563
- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

  นักศึกษาที่สนใจ สามารถขอรับทุนสนับสนุน JASSO ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา, ผลการเรียนอยู่ในระดับดี
2. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 530, CBT 197, iBT 71, IELTS 6.0, CAE Grade C, CPE Grade C หรือผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2
3. ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่น

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
1. Study Plan
2. Health Certificate
3. Application for Certificate of Eligibility
4. Essay for JASSO Scholarship
5. Official Transcript
6. Copy of Passport
7. Bank Statement or Income Vertification of the Supporter
8. 3 ID Photos
9. ISEPTUFS Checklist

  นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-apply.jp/n/tufs-4/guide/index.html หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ