แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 802และงดบรรยายสอนเสิรมผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 802และงดบรรยายสอนเสิรมผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 802และงดบรรยายสอนเสิรมผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศ งดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ตอน 802 และงดบรรยายสอนเสริม ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

วัน อังคาร ที่ 17 ก.ย. 62 เวลา 16.30-19.30 น.
-และงดบรรยายสอนเสริม ภาษาอังกฤษสำหรับละเมิด เวลา 16.00-16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ