แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการให้นักศึกษาในสังกัดมช. เข้าร่วมรับการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) เพื่อที่นักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศได้

  กองวิเทศสัมพันธ์ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ตารางเวลาทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test for Undergraduate Student (EPTUS) ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

•  นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

•  นักศึกษาที่ลงทะเบียนในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ สำหรับการรับสมัครหมดเขตการลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. โดยสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ EPTUS 2019 รอบเดือนตุลาคม

•   เมื่อตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่ามัดจำการสอบ รายละ 100 บาท ณ ชั้น 2 ห้อง 222 ห้องวิชาการ สถาบันภาษา เพื่อป้องกันการขาดสอบ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2562 และนักศึกษาจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนเมื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้


หมายเหตุ: กองวิเทศสัมพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรอบวันและเวลาสอบ
- หากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบของรอบนั้นๆ มีน้อยกว่า 10 คน ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์จะแจ้งนักศึกษาให้ทราบต่อไป
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@gmail.com


            

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ