แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชางดสอน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ของคณะนิติศาสตร์

ประกาศกระบวนวิชางดสอน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ของคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชางดสอน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ของคณะนิติศาสตร์

ประกาศกระบวนวิชางดสอน ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ของคณะนิติศาสตร์

กระบวนวิชา
-177466 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
-176220 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
-177217 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
-177281 ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล
-177468 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
-177465 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ