แสดงรายละเอียดข่าวโครงการบาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการบาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.15 – 12.30 น. ณ โรงยิมกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันจัดโครงการบาสสัมพันธ์สิงห์ขาว-ตราชูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ อ.ดร. ไกรวุฒิ ใจคำปัน (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอลคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) มากล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสานสัมพันธ์ระหว่างสองคณะ สืบเนื่องจากสายสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน ประกอบกับให้นักศึกษาฝึกการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬา ซึ่งโครงการฯนี้ ประสบผลสำเร็จจบลงอย่างงดงามด้วยความสุข สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ