แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS (หมดเขตวันพุธที่ 18 กันยายน 2562)

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS (หมดเขตวันพุธที่ 18 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS (หมดเขตวันพุธที่ 18 กันยายน 2562)

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต ภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รายละเอียดของทุน มีดังนี้

1. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย บัตรโดยสารไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่าวีซ่า ค่าประกัน และค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน รวมสูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท
2. นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
3. นักศึกษายังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
4. - โครงการ AUN-ACTS จำนวน 11 ทุน (ทุกสาขาวิชา)
- โครงการ AIMS จำนวน 14 ทุน (จำนวนทุนที่แน่นอนจะยืนยันภายหลัง) ไปแลกเปลี่ยนในสาขา Environmental Science and Management (Waste Management, Disaster Management, Alternative Energy)

คุณสมบัติเบื้องต้น
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3
- มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี


** นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครได้ที่ http://icdi.cmu.ac.th/Pages/News.aspx?newsId=1198

** โดยสมัครออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสารได้ที่ QR Code ตามแนบ

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ โทร. 43709
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ