แสดงรายละเอียดข่าวKumamoto University 2020 Spring Program (หมดเขตรับสมัคร 7 ตุลาคม 2562)

Kumamoto University 2020 Spring Program (หมดเขตรับสมัคร 7 ตุลาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kumamoto University 2020 Spring Program (หมดเขตรับสมัคร 7 ตุลาคม 2562)

Kumamoto University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Kumamoto University 2020 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในด้าน Cross-Cultural and Multidisciplinary Studies นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน JASSSO ได้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
3. เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
4. ไม่เคยศึกษา ณ Kumamoto University มาก่อน
นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Official Transcript
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. Certificate of Enrollment
4. Photo Copy of Passport

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/en/5984/ หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ