แสดงรายละเอียดข่าว



University of Nottingham Ningbo China Spring 2019/2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2562)

University of Nottingham Ningbo China Spring 2019/2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

University of Nottingham Ningbo China Spring 2019/2020 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2562)

ด้วย University of Nottingham Ningbo China สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษา Spring 2019/2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1747

หมดเขตเสนอชื่อนักศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ