แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม “Asean Cross Culture Class”

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม “Asean Cross Culture Class” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม “Asean Cross Culture Class”

ศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีกำหนดการจัดกิจกรรม “Asean Cross Culture Class” ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จุดประสงค์ของกิจกรรม

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ส่งเสริมทักษะความรู้ในการทำงานในสังคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  รับสมัคร

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความสนใจด้านอาเซียนศึกษา

  นักศึกษาที่มีความสนใจ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้;

- สมัครผ่าน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ทาง Facebook “Center for Asean Studies, CMU ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
- สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-943749, Email: aseancmu2014@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ