แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

วัน เสาร์ ที่ 7 ก.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401

และจะสอนชดเชยวัน พุธ ที่ 11 ก.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ โดยสอนรวมทั้งตอน 001, 002, 801, 802 ในหัวข้อ ทายาทโดยธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ