แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application ASEAN in Today’s World Program 2020

Call for Application ASEAN in Today’s World Program 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application ASEAN in Today’s World Program 2020

Kyushu University ร่วมกับ University of Malaya กำหนดจัดกิจกรรม 12th ASEAN in Today’s World Program 2020 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
จุดประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาด้านอาเซียนศึกษา ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรม
หมายเหตุ
- นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 159,200 เยน (เป็นเงินไทยประมาณ 45,592.79 บาท) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
- นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนจาก Kyushu University โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
เอกสารประกอบการสมัคร
1. Application Form
2. Essay
3. Official Academic Transcript
4. Letter of Recommendation
5. Certificate of Enrollment
6. Health Certificate
7. English Proficiency Score (TOEFL IBT-60, CBT-173, PBT-500, IELTS 5.0 หรือ PTE – 41)
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/appl.html หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ