แสดงรายละเอียดข่าวCall for Nomination 2020 Spring Exchange Program at Aoyama Gakuin University

Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program at Aoyama Gakuin University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program at Aoyama Gakuin University

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Call for Nomination 2020 Spring Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีผลคะแนน JPLT ระดับ N5 ขึ้นไป
4. สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นจะต้องยื่นผลคะแนน TOEFL iBT 68 หรือ IELTS 5.5
นักศึกษาที่สนใจจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application for Admission
2. Letter of Recommendation
3. Copy of JLPT
4. English Language Proficiency Score
5. Official Transcript
6. Study Plan
7. Health Certificate
8. Bank Certification of Deposit
9. Photocopy of Passport
10. Five ID Photos
11. Application for Certificate of Eligibility
12. Dormitory Application
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material หรือติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ