แสดงรายละเอียดข่าวNCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs (หมดเขต 2 ตุลาคม 2563)

NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs (หมดเขต 2 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs (หมดเขต 2 ตุลาคม 2563)

National Chung Hsing University ประชาสัมพันธ์ NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs สำหรับ
•  นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
•  ระหว่าง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
•  นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี
•  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Certificate of Enrollment
2. Official Transcript
3. 2 Letters of Recommendation
4. Study Plan
5. Biography
6. Certificate of Proficiency in Chinese or English (นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนน EPTUSได้ ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1745

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ