แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Andrew Mitchell (ARC FUTURE FELLOW DIRECTOR OF STUDIES, INTERNATIONAL ECONOMIC LAW), The University of Melbourne, Australia เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ