ต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับอาคันตุกะจาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Andrew Mitchell (ARC FUTURE FELLOW DIRECTOR OF STUDIES, INTERNATIONAL ECONOMIC LAW), The University of Melbourne, Australia เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต