แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

วัน เสาร์ ที่ 7 ก.ย. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ