แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 ตอน 802 อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

วัน เสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ