แสดงรายละเอียดข่าวMobility Calendar 2018/2019

Mobility Calendar 2018/2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Mobility Calendar 2018/2019

ข้อมูลปฏิทินโครงการแลกเปลี่ยนนี้เป็นสรุปรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนโดยย่อ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเตรียมตัวและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการแลกเปลี่ยนอาจมีช่วงระยะเวลาประชาสัมพันธ์กระชั้นชิดหรือมีระเวลาในการเตรียมตัวน้อย ทำให้นักศึกษาพลาดโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Mobility Calendar จึงจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามช่วงเวลาประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในแต่ละภาคการศึกษาหรือในแต่ละปี จะต้องติดตามกำหนดการรับสมัครและกำหนดการเสนอชื่ออีกครั้งจากกองวิเทศสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละปีที่มหาวิทยาลัยต่างชาติได้ประกาศไว้

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1744

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ