แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ LB 1303 โครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล หัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษารายการตราชูคู่ชาวบ้าน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เเละ คุณปาริสสา กาญจนกุล ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร จากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูเเลเเละจัดระบบการทำงานของทีมงานตราชูคู่ชาวบ้าน เเละประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ อีกทั้งมีการฝึกการใช้เสียงให้ก่อให้เกิดผลสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของทีมงานตราชูคู่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ