แสดงรายละเอียดข่าวSophia University Exchange Program Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม2562)

Sophia University Exchange Program Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sophia University Exchange Program Spring 2020 (หมดเขต 11 ตุลาคม2562)

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประจำภาคการศึกษา Spring 2020 ระหว่างเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
2. ผลคะแนน JLPT ระดับ N1 ขึ้นไป (กรณีนักศึกษาที่ประสงค์เรียนในกระบวนวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
- TOEFL iBT 100 คะแนนขึ้นไป TOEFL PBT/ITP 600 คะแนนขึ้นไป, IELTS(Academic)7.0 คะแนนขึ้นไป, TOEIC 870 คะแนนขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

1. Application Form
2. Recommendation Letter
3. Transcript
4. English Proficiency Score (TOELT, IELTS, TOEIC)
5. JLPT Score (for Japanese Taught Program)
6. Certificate of Health
7. 3 ID Photos
8. Photo copy of passport
5. Application for Certificate of Eligibility

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/Application_Materials.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ