แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ

ในวัน เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
เดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1201

หมายเหตุ ย้ายห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ