แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษในกระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ในวัน เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

ในหัวข้อ
-สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
-ส่วนแบ่งในกองมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
-ส่วนแบ่งในกองมรดกระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน
-ส่วนแบ่งในกองมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทญาติกับคู่สมรส
-ส่วนแบ่งกองมรดกที่ตกทอดแก่คู่สมรสระหว่างภริยาหลวงกับภริยาน้อย
-สิทธิโดยธรรมในการรับมาดกแทนที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ