แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อาจารย์เวียง ขวัญอ้นอินทร์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อาจารย์เวียง ขวัญอ้นอินทร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อาจารย์เวียง ขวัญอ้นอินทร์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อาจารย์เวียง ขวัญอ้นอินทร์

ในวัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. LB 1404

หมายเหตุ วันและเวลาเรียนที่ไม่ได้ประกาศให้เรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ