แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

โครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ในส่วนการให้บริการการสอนกฎหมายแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชนก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนได้ ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป

ผู้ให้ข้อมูลข่าว:
เปรมสิริ เจริญผล พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ผู้ให้ภาพ:
สุรพันธ์ ตันหลวงกาศ พนักงานปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลนีการศึกษาและการสื่อสารองค์กร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ