แสดงรายละเอียดข่าวโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี 2562

โครงการตราชูคู่ชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการตราชูคู่ชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี 2562

ทีมงานโครงการตราชูคู่ชาวบ้านได้มีโอกาสเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล เข้าร่วมงาน โครงการต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ