แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177463 ตอน 001, 801 และวิชา 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177463 ตอน 001, 801 และวิชา 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177463 ตอน 001, 801 และวิชา 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177463 ตอน 001, 801 และวิชา 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 62
-177463 ตอน 001, 801 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1303

วัน เสาร์ ที่ 24 ส.ค. 62
-177468 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ