แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 177468 ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 มาเรียนเพิ่มเติมในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้อง 1403

ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 จะเรียนชดเชยในตอนเช้าและเรียนตามปกติในตอนบ่าย

ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าวมาเรียนโดยพร้อมกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ