แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National University of Laos (NUOL) สปป. ลาว

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National University of Laos (NUOL) สปป. ลาว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National University of Laos (NUOL) สปป. ลาว

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์  ศักดิ์ชาย จินะวงค์ หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์ และ อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก National University of Laos (NUOL) สปป. ลาว นำทีมโดย Prof. Dr. Somsy Gnophanxay, Acting President ที่ได้มาคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. กับ NUOL ในการดำเนินโครงการ Matching Scholarship of the Second Strengthening Higher Education Project

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ