แสดงรายละเอียดข่าวWorkshop on Comparison of Economic Integration in Asia and Europe

Workshop on Comparison of Economic Integration in Asia and Europe - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Workshop on Comparison of Economic Integration in Asia and Europe

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ เดินทางเข้าร่วม Workshop on Comparison of Economic Integration in Asia and Europe ในหัวข้อ "Session 8: Financial inclusion and the Legal approach of economic integration" ณ กรุงทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ