แสดงรายละเอียดข่าวCMU Open House 2019

CMU Open House 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Open House 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CMU Open House 2019 และ สัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะ วิทยาลัย และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานพบกับ
•  การเยี่ยมชมคณะ/สาขาวิชา-หลักสูตร สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน ณ 18 คณะ และ 2 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะ สังคมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

•  การสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรูปแบบ TCAS ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/cmu-openhouse/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและประวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 948915-19 และ (053) 948939

สำหรับนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-1415

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ