แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว

วัน อังคาร ที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 1300-1430 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ