แสดงรายละเอียดข่าวToyo University Exchange Program Application for Spring 2020 (หมดเขตวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562)

Toyo University Exchange Program Application for Spring 2020 (หมดเขตวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Toyo University Exchange Program Application for Spring 2020  (หมดเขตวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562)

Toyo University ประชาสัมพันธ์ Exchange Program Application for Spring 2020 ระยะเวลา
- 1 ภาคการศึกษา (เมษายน – กันยายน 2563)
- 1 ปีการศึกษา ( เมษายน 2563 – มีนาคม 2564)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป
2. มีผล JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป
3. ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี

**นักศึกษาที่ได้รับเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

** สอบถามรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

** รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/prospective/Study-Abroad-Program-at-Toyo/apply/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ