แสดงรายละเอียดข่าวOsaka University April 2020 Intake (หมดเขตวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562)

Osaka University April 2020 Intake (หมดเขตวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Osaka University April 2020 Intake (หมดเขตวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562)

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน April 2020 โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯแล้ว

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1725

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ