แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกันได้ ฟรี!!

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกันได้ ฟรี!! - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกันได้ ฟรี!!

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดระหว่างกันได้ ฟรี!! เพียงแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรบุคลากร(เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 27 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ :
1. ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเข้าใช้พื้นที่บริการระหว่างห้องสมุดเท่านั้น
2. หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ โดยมีบริการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วโลกผ่านบริการ WorldShare Interlibrary Loan

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ