แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน AUN - KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020

โครงการแลกเปลี่ยน AUN - KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน AUN - KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020

ASEAN University Network Secretariat ขอประชาสัมพันธ์ AUN - KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 25 มกราคม 2563 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร่วมสัมมนาในด้านการพัฒนาพลังงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยของมนุษยชาติ

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนด้านที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุน JASSO มูลค่า 80,000 เยน ได้

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
3. มีสุขภาพดี
4. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดโครงการ (ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการช้าหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนกำหนด)
ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Statement of Purpose
3. Academic Transcript
4. Language Proficiency Score (Preferable)
5. Photo Copy of Passport

ผู้สนใจกรุณาติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1723

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ