แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” Chiang Mai Heritage: Call to Action

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” Chiang Mai Heritage: Call to Action - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” Chiang Mai Heritage: Call to Action

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” Chiang Mai Heritage: Call to Action

อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นความภาคภูมิใจของผู้คนในแต่ละเมือง เป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นๆ ร่วมกันเป็นเจ้าของ ด้วยเหตุนี้ หน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการ ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงด้วย

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครองและส่งต่อ มรดเชียงใหม่” เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งกลไกต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทุนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทุนที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับปัจจุบันและอนาคต

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีกรณีศึกษา
• ข่วงหลวงเวียงแก้ว : ความพยายามของประชาชนในการเข้ามีส่วนในการจัดการมรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพื่ออนาคตของเมือง

• การพัฒนาที่ดินวัดร้าง และที่ดินของรัฐในเมืองเก่า เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาคุณค่าภูมิสถาปัตย์ของเมือง คุณค่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

• การอนุรักษ์เฮือนโบราณ (กรณีศึกษาเฮือนโบราณสันป่าตอง)

ทั้งนี้ในการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิชุมชน มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุ้มครอง ส่งต่อ มรดกเชียงใหม่” ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/32Mm0Ej
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5321 7793 หรืออ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ