แสดงรายละเอียดข่าวDUO-Thailand Fellowship Programme

DUO-Thailand Fellowship Programme - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DUO-Thailand Fellowship Programme

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาคู่ภาคีจากประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป (Partner Institution)

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝ่ายไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. มีสัญชาติไทย
4. มีผลสอบ TOEFL 550 คะแนน (paper-based) ขึ้นไป หรือ 79-80 คะแนนขึ้นไป (internet -based) 230 คะแนนขึ้นไป (computer-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบต่างประเทศอื่นๆเช่น D.E.L.F, telc Deutsch, CILS, DELE ระดับ B2 ขึ้นไป
5. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครรับทุนหรืออยู่ในระหว่างรับทุนอื่น
6. ไม่เคยได้รับทุน DUO-Thailand Fellowship Program มาก่อน
7. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ภาคการศึกษา
8. นักศึกษาจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาจนเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
  
**นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน 1,200 ยูโรต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)**

ผู้สนใจกรุณาติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1720

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ