แสดงรายละเอียดข่าวChuo University Exchange Program 2020 (หมดเขต 9 สิงหาคม 2562)

Chuo University Exchange Program 2020 (หมดเขต 9 สิงหาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chuo University Exchange Program 2020 (หมดเขต 9 สิงหาคม 2562)

Chuo University ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2020

Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน - กรกฎาคม 2563) หรือ 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
3. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน ผ่าน งานวิเทศสัมพันธ์ คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการสมัคร http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1718

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ