แสดงรายละเอียดข่าวScholarships at Nalanda University (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562)

Scholarships at Nalanda University (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scholarships at Nalanda University (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562)

ด้วย Ministry of External Affairs of Government of India ได้จัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน แบ่งออกเป็น ทุนระดับปริญญาโท (Master Programs) 24 ทุน และ ทุนระดับปริญญาเอก (Doctoral Programs) 6 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ Nalanda University ในปีการศึกษา 2019-20 และ 2020-21 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

•  School of Historical Studies (SHS)
•  School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions (SBSPCR)
•  School of Ecology and Environment Studies (SEES)
•  Bay of Bengal Studies Centre

หน่วยพัฒนาคนคุณภาพสู่สากลพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารดังแนบ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

**ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1717

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ