แสดงรายละเอียดข่าว



ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UI CREATES Program (หมดเขต 17 กรกฎาคม 2562)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UI CREATES Program (หมดเขต 17 กรกฎาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UI CREATES Program (หมดเขต 17 กรกฎาคม 2562)

University of Indonesia ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UI – CREATES Program จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562 ณ University of Indonesia กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทได้ศึกษากระบวนการวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มนุษยศาสตร์ และนิติศาสตร์
  เงื่อนไขการสมัคร
1. ลงทะเบียนเรียนจำนวน 1 วิชาเพื่อได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ 555 USD
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาจได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนด้านที่พัก และค่าธรรมเนียมการสมัคร (First Come First Served Basis)
  เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. CV
2. Recommendation Letter
3. Copy of Passport
4. Color Photograph – Passport Size (4x6)
5. English Proficiency test (TOEFL/IELTS/TOEIC)
6. Pre Program Essay ( The Topic of the Pre Program Essay is Your Opinion about Indonesia and Universitas Indonesia in General before you came to Indonesia)
7. Statement Letter (ดาวน์โหลดที่ https://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Statement-Letter-for-Pre-Registration.pdf)
8. Law Declaration (ดาวน์โหลดที่ https://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Law-Declaration-Form-short-course.docx)

หมดเขตเสนอรายชื่อถึง University of Indonesia ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international.ui.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/UI-CREATES-2019.pdf)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ