แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันจัดกิจกรรมเลือกแผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ประกาศวันจัดกิจกรรมเลือกแผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันจัดกิจกรรมเลือกแผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 !!

คณะจะได้จัดกิจกรรมวันเลือกเเผนการศึกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะให้นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาระหว่าง แผน 1 ก แบบสหกิจศึกษา หรือ แบบแผน 1 ข แบบประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย (แผนฝึกงาน)

ดังนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ