แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest

ด้วย ASEAN-Korea Centre ร่วมกับ Asean University Network (AUN) จัดกิจกรรม 2019 ASEAN-Korea Academic Essay Contest จีงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคเอเชียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. ASEAN and Korea in the Emerging Indo-Pacific
2. ASEAN Connectivity and Beyond
3. Toward a Reciprocal Cultural Exchanges: ASEAN Wave in Korea
4. 30 Years of ASEAN- Korea Relations: Retrospect and prospect
  หน่วยพัฒนาคนคุณภาพสู่สากลพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหรือผู้สนใจทราบ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ที่แนบมานี้

** หมดเขตส่งเรียงความและเอกสารการสมัครออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2562 (Korea Standard Time)**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ