แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The AMFUF Peace Forum at DOKDO

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The AMFUF Peace Forum at DOKDO - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The AMFUF Peace Forum at DOKDO

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ The AMFUF Peace Forum at DOKDO โครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดบทบาทของผู้นำเยาวชนทางทะเลในเอเชียเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 ณ Dokdo, Pohang สาธารณรัฐเกาหลีใต้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความสามารถในการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการอภิปรายได้
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของชาติตนเอง
3. มีสุขภาพดี
4. มีประสบการณ์ในการเข้าร่วม International Forum และสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเอกสารดังนี้
1. Recommendation Letter
2. Copy of Passport
3. Certificate of Enrollment
4. CV
5. ID Photo
6. Cover Letter for Student Recommended Form

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ 1 คน หมดเขตเสนอชื่อถึง National Korea Maritime and Ocean University ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาที่สนใจ กรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะต้นสังกัด คุณอภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920 หรือ apiwan.r@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1709

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ